Consilium Logo

Support & Service

Alla tekniska anläggningar behöver kvalificerat underhåll för att fungera på ett tillfredställande och säkert sätt. Flera brandförsvar kräver dessutom att anläggningar med automatiska brandlarmsystem har ett serviceavtal med ett godkänt anläggningsföretag för det aktuella fabrikatet och vem kan väl Consiliums brandlarmsystem bättre än vi själv?

Med Consilums Originalservice förebyggs och upptäcks eventuella brister i brandlarmsystemet på ett effektivt sätt. Kunden får i samband med vårt årliga förebyggande underhållsbesök, en nyttig genomgång av anläggningens handhavande. Genom ett serviceavtal så erhåller man även en lägre timdebitering, rabatt på eventuella reservdelar samt förtur vid en serviceanmälning till oss.

Hos oss kan du få olika förslag på service och avtal. Från löpande service, inplanerad underhållsservice eller fullservice och givetvis akut service. Utöver detta kan vi även erbjuda månads- och kvartalsprov för automatiska brandlarmsystem enligt SBF 110.

Dessutom kan vi erbjuda från en unik tjänst – fjärrmanövrering av brandlarmsystem – därmed kan vi på från våra helpdesk distans avläsa och kontrollera anslutna brandlarmsystem men även om anläggningsskötaren så medger fjärrsupporta brandlarmsystemet.

Vårt serviceavtal innefattar normalt ett årligt planerat servicebesök där kontroll och provning görs på anläggningen baserad på de krav och rekommendationer som gäller för automatiska brandlarmsystem enligt Svenska Brandförsvarsföreningens regler SBF 110*.

*Enligt SBF 110, kapitel 6, får underhållsarbete av större art enbart utföras av anläggningsföretag som uppfyller kraven enligt SBF 1008 för att arbeta med aktuellt fabrikat.

Vårt årliga servicebesök omfattar bland annat:

 • En allmän genomgång av brandlarmsanläggningen – kontroll av aktuell omfattning utifrån gällande anläggarintyg och orienterings-/serviceritningar samt protokoll från löpande revisionsbesiktningar (SBF 110:6 kapitel 5).
 • En genomgång med kundens anläggningsskötare (och utsedda ersättare). Finns erforderlig kunskap och kännedom om anläggningen?
 • En genomgång av anläggningsskötarens kontroller och skötsel enligt SBF 110.
 • Funktionskontroll av centralutrustning med tillhörande strömförsörjningsutrustning.
 • Funktionskontroll av eventuella externa tablåer; brandförsvarstablå BFT, larmlagringstablå LLT etc.
 • Funktionskontroll av larmöverföringsutrustning.
 • Kontroll av centralutrustningens- , och eventuell tilläggsutrustnings programvara och erforderlig programuppdatering av denna.
 • Genomgång av larm- och logglista i centralapparat.
 • Genomgång och uppmätning av analogvärden från samtliga analoga (adresserbara) detektorer i anläggningen.
 • Funktionskontroll av anslutna detektorer och larmknappar genom stickprovskontroll. Normalt skall cirka 20 procent av anslutna detektorer/enheter provas per år. Under en femårsperiod skall samtliga detektorer/enheter provas.
 • Funktionskontroll av styrfunktioner och larmdon i anläggningen.
 • Besöket protokollsförs och eventuella brister eller anmärkningar som upptäckts vid vår årliga kontroll delges kunden direkt.